Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1.A szolgáltató adatai

Napkorona Vendégház, Görgényiné Fehér Zsófia magánszállásadó

Rövidített név: Napkorona Vendégház

Székhelye: 7677 Orfű, Napfény utca 28/A

Adószám: 53195131-2-22

NTAK regisztrációs szám: MA22042825

2. Általános szabályok

2.1. A jelen “Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek és azok szolgáltatásainak igénybevételét.

2.2. A jelen “Általános Szerződési Feltételek” a „Napkorona Vendégház” foglalásaira érvényesek.

2.3. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a

Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen- a feltételek teljesülése esetén- szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek). Szállásközvetítő portálokon keresztül leadott megrendelések esetén a Portál által megküldött visszaigazolásban szereplő Vendég a Szerződő fél.

3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy- ide nem értve a Szállásközvetítő Portálokat- a továbbiakban, mint Közvetítő a saját nevéb en adja le a Szolgáltatónak, az együttműködési feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Szolgáltató foglalást e-mailben és telefonon, valamint szállásközvetítő portálokon keresztül (írásban) fogad el. Visszaélések elkerülése végett, amennyiben a vendég a foglalásban megadott telefonszámon, ill. e- mail címen nem elérhető vagy az elérhetőség helytelennek bizonyul és így nincs lehetőség a foglalás jogszerűségének megerősítésére a szállásadó fenntartja a foglalás törlésének jogát, mellyel az elszállásolásra vonatkozó jogigény is megszűnik.

4.2. A szerződés a Vendég foglalására a Szolgáltató által írásban megküldött ajánlat elfogadásával és annak megerősítésével történik és így írásban megkötött szerződésnek minősül, egyidejűleg a

Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) elfogadását is jelenti. Szállásközvetítő portálokon keresztül leadott foglalás esetén a szerződés a közvetítő által megküldött visszaigazolás

napján a visszaigazolásban szereplő Vendéggel, mint Szerződő féllel jön létre és az ezen foglalások

alapján létrejött szerződésekre is a Szolgáltató honlapján megtalálható Általános Szerződési Feltételek érvényesek.

4.3 Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli

visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.4 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szállásfoglalás visszaigazolásában meghatározott összegű foglaló f izetését kösse ki. Amennyiben a foglaló a visszaigazolásban kitűzött határnapig nem érkezik

be, akkor a Szolgáltató a szerződést egyoldalúan felmondhatja, ebben az esetben az ajánlati

kötöttsége és szolgáltatási kötelezettsége megszűnik. A foglaló meg nem f izetése esetén a szerződés Szolgáltató általi írásbeli felmondása hiányában a foglaláskor létrejött szolgáltatási szerződés

továbbra is érvényben marad és a vendég általi lemondás illetve meg nem jelenés esetén a szerződés 5. pontjában meghatározott kötbér fizetési kötelezettségek érvényesek.

4.5. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.5.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szálláshelyet, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.5.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.6 A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5. Lemondási feltételek

5.1. A megrendelt szállás az érkezés előtti napig lemondható, ebben az esetben a foglalásban kikötött és megfizetett foglaló összege nem kerül visszafizetésre. Lemondást és módosítást kizárólag írásos formában tudunk elfogadni. A módosítás a Szolgáltató beleegyezésévelés visszaigazolásával díjmentes, foglaló megfizetése mellett. Már megfizetett foglaló esetén módosítás elfogadása után további foglaló megfizetése nem szükséges.

5.2 Az érkezés napján történő lemondás esetén a f izetendő kötbér a teljes foglalási érték 100%-a

5.3 Lemondás vagy a lemondás elmaradása esetén a kötbér fizetésétől függetlenül a szállásadó elszállásolási kötelezettsége megszűnik és jogosult az igénybe nem vett szobát más vendég részére kiadni.

5.4 Ha a Szerződő fél az érkezés napján a szállás-szolgáltatások igénybevételét a foglalási érték foglalón felüli teljes összegét fizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 órát követően megszűnik. Ez esetben a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű kötbért érvényesíthet.

Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét a foglalási érték foglalón felüli teljes összegét fizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 óráig nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

5.5. Szállásközvetítő portálokon (szallas.hu, stb) keresztül leadott foglalások esetén a lemondási feltételek a fentiektől eltérőek lehetnek és ezen szerződések esetén a foglalás időpontjában a

portálokon megjelenő adatlapunkon szereplő és a visszaigazolásban is meghatározott lemondási

feltételeket alkalmazzuk.

6. Árak

6.1. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

6.2. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó -törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többlet terheket, előzetes értesítés mellett áthárítja a Szerződő félre.

6.3. A kiemelt időszakokra történő foglalások esetén szolgáltató egyedi árakat alkalmaz, melyről ahello@napkorona.huemail címen kérhet részletes felvilágosítást.

6.4. A szállásportálokon és egyéb hirdetési felületeken megjelenő árak tájékoztató jellegűek és esetenként csak meghatározott feltételek teljesülése esetén érvényesek. A megrendelt szolgáltatásra vonatkozó árak minden esetben a szolgáltató által saját rendszeréből küldött visszaigazolásban kerülnek rögzítésre, ezeket az árakat a szolgáltató változatlan feltételek mellett az érkezés napjáig

garantálja. Amennyiben a szolgáltató saját rendszeréből küldött visszaigazolásban szereplő árak magasabbak mint az egyéb felületeken közölt ár, ami alapján a Vendég az adott szolgáltatást

megrendelte, úgy a Vendég a szolgáltató által küldött visszaigazolás napjától számított 3 napon belül a szolgáltatást minden további jogkövetkezmény nélkül kötbérmentesen lemondhatja.

7. Fizetés módja, garancia

7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére érkezéskor vagy a Szolgáltató döntése alapján legkésőbb az igénybevételt követően, a szálláshelyből történő távozást megelőzően tart igényt.

7.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására;

a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül,

b) kérheti foglaló megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére

c) Vendég a szállás megrendelésével illetve a foglaló megfizetésével elismeri a jelen feltételek szerint szolgáltatási szerződés létrejöttét és kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 5. pont szerint

fizetendő kötbér összegét megfizeti.

7.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy

d) bármely olyan pénznemben, melyet a Szolgáltató elfogadásra meghirdet. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Szolgáltató számlavezető Bankjának a Vendég érkezési napján érvényes valuta vételi árfolyamán történik.

e) a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő f izetési eszközöket (SZÉP kártya), melyek mindenkori aktuális listáját kívánságra a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja.

7.4. Foglaló f izetéssel biztosított foglalás lemondása esetén Szolgáltató a megfizetett foglaló összegét nem fizeti vissza a Vendégnek.

7.5. Bármely 7.2. – 7.3. pontban meghatározott f izetési és visszafizetési mód alkalmazásával

kapcsolatban felmerült költség a megrendelőt, mint Szerződő felet terheli.

8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

8.1 A Vendég a szálláshely szobáit az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el (Check in). A Szolgáltató nem a szálláshelyen lakik, így a 15:00 óra utáni érkezés esetén egy órával az érkezés előtt telefonon értesíteni kell az érkezés várható idejéről. Az utolsó tartózkodási napon délelőtt 11:00 óráig köteles elhagyni (Check out).

8.2 A vendégek részére nyújtott szállás szolgáltatás igénybevételi feltételeit a házirend határozza meg, mely a szolgáltatás helyén és a honlapon tájékozódhat.

9. Háziállatok, dohányzás

9.1. A Szolgáltató szálláshelyeire háziállat csak előzetes egyeztetést követően vihető be.

9.2. A Szolgáltató szálláshely teljes épülete nem dohányzó terület, ezért az épületben tilos a dohányzás.

9.3 Amennyiben a Vendég a dohányzási tilalmat megszegi és ennek következtében az épület

tűzbiztonsági berendezése működésbe lép vagy az épület berendezéseiben kár keletkezik az okozott kárt és költséget a Vendég távozás előtt megfizetni köteles.

10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

10.1. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásaira szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, létesítményt illetve eszközöket,

b) a Vendég a szállás és szolgáltató hely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival vagy más Vendégekkel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll,

fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,

c) a Vendég fertőző betegségben szenved,

d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott foglaló -f izetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.

e) a házirendben foglaltakat nem tartja be különös tekintettel a rendzavarásra és hangoskodásra, mellyel zavarja a környék nyugalmát.

10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

11. Elhelyezési garancia

11.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

11.2 A Szolgáltató köteles;

a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra

– vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi

többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

b) térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére

11.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a

Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

12. A Vendég betegsége, halála

12.1 Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a

beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a

betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk

tekintetében.

13. A Szerződő fél jogai

13.1 A Szerződés értelmében a Vendég jogosult valamint a szálláshely azon létesítményeinek

rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

13.2 A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szállás és szolgáltató helyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban

hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal

kötelezettséget.

13.3 A Vendég panasztételi joga a szállás és szolgáltató helyről történt távozását követően megszűnik.

14. A Szerződő fél kötelezettségei

14.1 Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

14.2 A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató létesítményeiben.

15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved.

16. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett

kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes

tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt.

17. A Szolgáltató kötelezettségei

A Szolgáltató köteles;

a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerint teljesíteni

b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

18.1 A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a szálláshely

területén (belső terek és udvar) belül a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

18.1.1 A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.

18.1.2 A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szálláshelyen, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

18.1.3 A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónak, és minden szükséges

adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

18.2 Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot

megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli. A

kijelentkezést követően a szobában hagyott bárminemű élelmiszert az általános szállodai protokoll

szerint hulladékként kezeljük, használati tárgyakat külön díjazás ellenében 14 napig megőrizzük és azt a vendég írásban megerősített kérésére és a vendég költségére a megadott címre megküldjük.

18.3 A kártérítés maximális mértéke a Szerződés szerinti napi bérleti díj hússzorosa, kivéve, ha a kár

ennél kevesebb.

19. Titoktartás

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az

adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta – a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.

20. Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények

bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

22. Weboldal

22.1 Hivatkozások és linkek

A Szolgáltató nincs befolyással a weboldalain belinkelt vagy hivatkozott, harmadik fél tulajdonában lévő anyag megtervezésére és tartalmára.

22.2 Szerzői jog

A weboldalak, a felhasznált diagramok, képek és logók elrendezését, illetve az egyéni hozzájárulások gyűjteményét szerzői jog védi. Bármely olyan tárgyaknak egyéb elektronikus vagy nyomtatott

kiadványba történő átmásolása vagy felhasználása, mint a diagramok, képek vagy szövegek, nem

engedélyezett a Szolgáltató beleegyezése nélkül.